Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Monika Biżek
Komórka organizacyjna
  • Skarbnik Gminy
Telefon:
81 8212792
Obowiązki:

1)prowadzenie rachunkowości jednostki;
2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4)okresowe ustalanie lub sporządzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
5)wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
6)sporządzanie sprawozdań finansowych;
7)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
8)opracowywanie budżetu oraz jego zmian.

Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Skarbnika
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.