Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz
Adres:  
Wilkołaz Pierwszy nr 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy
Telefon:  
( 0 81) 8212001
Fax:  
( 0 81) 8212695
E-mail:  
gmina@wilkolaz.pl

Szczegóły oferty pracy

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Jednostka ogłaszająca:
Urząd Gminy Wilkołaz Wilkołaz Pierwszy nr 9 23-212 Wilkołaz Pierwszy
Data ogłoszenia:
2020-06-04
Termin składania dokumentów:
2020-06-15
Wymagane wykształcenie:
wykształcenie wyższe ekonomiczne
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe ekonomiczne; 2) znajomość przepisów o finansach publicznych, samorządzie gminnym oraz w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 3) znajomość programów księgowych; 4) umiejętność biegłej obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty elektronicznej); 5) obywatelstwo polskie; 6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 7) nieposzlakowana opinia; 8) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku. Wymagania dodatkowe: 1) posiadanie doświadczenia w pracy w księgowości budżetowej; 2) znajomość pozostałych przepisów prawnych obowiązujących w jednostkach samorządowych; 3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy; 4) rzetelność, odpowiedzialność, dokładność; 5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu; 2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym ze środków Unii Europejskiej; 3) kontrola rachunkowo – formalna dowodów księgowych; 4) nadawanie klasyfikacji budżetowej dowodom księgowym; 5) sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych; 6) dekretowanie rachunków faktur i not; 7) sporządzanie sprawozdań w wymaganym zakresie; 8) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do PFRON; 9) obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych.
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty: 1) CV; 2) list motywacyjny; 3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia; 4) pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku; 8) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Warunki pracy:
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 1) miejsce wykonywania pracy, siedziba Urzędu Gminy: Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz, (I piętro); 2) praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530; 3) stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy; 4) organizację i porządek w procesie pracy ustala regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem nr 4/2013 Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 02 września 2013 roku.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wilkołaz w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Wilkołaz, pok. nr. 3, w zaklejonej kopercie, z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym, z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do 15 czerwca 2020 roku, do godz. 1000.
Uwagi:
Dokumenty można przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Wilkołaz. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata (data i godzina wpływu przesyłki do Urzędu Gminy). Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostają nie otwarte i odesłane na podany adres zwrotny.
Wybrany kandydat:
Paulina Koper
Dodatkowe informacje o kandydacie:
Uzasadnienie wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stwierdzono iż osoba spełnia wymagania do zatrudnienia na w/w stanowisku.
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Irena Wronka
dodano do BIP dnia 04-06-2020 13:41:05
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu